Konkurs Splat

REGULAMIN KONKURSU

SPLAT POLSKA x wkrecona.pl

1.  Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Wkręcona (Magdalena Rowińska), zwana dalej „Organizator”.

a fundatorem nagród jest firma SIA SPLAT TRADING. mieszcząca się w Mukusalas str. 42A, Ryga LV-1004, Łotwa, , VAT No.:  LV40103677353.

Administratorem danych osobowych zebranych w procesie organizacji i rozstrzygania Konkursu jest Organizator, który ma prawo udostępnić dane podmiotom współpracującym, czyli firmie SIA SPLAT TRADING, oraz Pro loko Sp z o.o.. Organizator jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających lub związanych z Konkursem.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie uczestnictwa w nim jest równoznaczne z wyrażeniem takiej akceptacji. Zgłaszając udział, Uczestnik oświadcza, że spełnia warunki opisane w niniejszym paragrafie.
 3. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest posiadanie konta na portalu Instagram (www.instagram.com). Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki umów Uczestników z właścicielem portalu, w tym w szczególności za jakiekolwiek działania administracji tego portalu.
 4. Uczestnictwo można zgłosić najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu. Decydujący jest moment publikacji relacji na swoim Insta Stories na profilu Instagram.
 5. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w konkursie nie można przenieść na inny podmiot bez zgody Organizatora.
 6. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.

3. Przebieg konkursu

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Może w nim wziąć udział każdy, kto spełnia warunki określone w § 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs trwa 28.11.2021r. do 30.11.2021r (do końca dnia, do godz. 23:59).
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest opublikowanie na swoim Insta Stories zdjęcia z uśmiechem i napisanie : „Lubię się uśmiechać” – oznaczenie profilu @splat_polska oraz @wkrecona_pl
 4. Udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na udostępnienie materiału na profilu Wkręcona i Splat w formie Insta Stories (24 godziny),
 5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wybierze trzy zdjęcia.
 6. Jednymi z kryteriów wyboru Zwycięzców jest oryginalność, pomysłowość i atrakcyjność fotografii.
 7. Po zakończeniu prac Wkręcona niezwłocznie powiadomi Zwycięzców o wynikach konkursu oraz ogłosi ich na swoim profilu na Instagramie,
 8. Wyniki Konkursu zostaną podane do 1.12.2021r. na Insta Stories na https://www.instagram.com/wkrecona_pl/

4.  Nagrody

 1. Trzy wybrane osoby otrzymają od Organizatora nagrody.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju równowartość.
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do określenia jakiejkolwiek cechy lub właściwości Nagrody innej niż wymieniona w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator nie udziela żadnego rodzaju rękojmi bądź gwarancji w stosunku do nagród.
 5. Organizator nie zapewnia żadnego, w tym także odpłatnego, serwisu nagród rzeczowych w jakimkolwiek okresie.
 6. Nagrodą jest: zestaw produktów marki SPLAT do higieny jamy ustnej o wartości ok. 170zł.
 7. Przekazanie nagród uzależnione będzie od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do dokonania tego na podany przez Organizatora adres e-mail. Dane te obejmować będą w szczególności imię i nazwisko oraz adres, na który zostanie przesłana nagroda, numer telefonu oraz adres e-mail.

5. Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. W razie uznania, że w toku Konkursu doszło do złamania prawa lub nieprzestrzegania Regulaminu, każdy Uczestnik może na piśmie zgłosić swoje uwagi do Organizatora.
 2.  Organizator zweryfikuje przedstawione mu informacje. W razie stwierdzenia wystąpienia naruszenia Organizator, za pośrednictwem Komisji, może wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
 3. Decyzje podejmowane w trybie niniejszego paragrafu są ostateczne.

6. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie zgłoszenia uczestniczące Konkursie muszą spełniać wymogi stawiane im przez regulamin portalu Instagram. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych, wulgarnych, bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a także stawiających Organizatora lub jego produkty w złym świetle.
 2. Zakazane jest sztuczne generowanie Interakcji, w szczególności poprzez zakładanie w tym celu wielu kont na portalu Instagram lub wykupywanie podobnej usługi.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników łamiących postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa albo zachowujących się niezgodnie z dobrymi obyczajami także z własnej inicjatywy, niezależnie od treści § 5. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Komisja.
 4.  Uczestnicy, co do których podjęto decyzję o wykluczeniu, zostaną o tym powiadomieni. Mogą oni złożyć wyjaśnienia i wnieść o zmianę decyzji Komisji.
 5.  Informacji i wyjaśnień związanych z Konkursem oraz niniejszym Regulaminem udziela Organizator pod adresem mailowym: blog@wkrecona.pl